»»
بنیاد منصور حکمت برگ:   بنیاد منصور حکمت برگزار می کند: کنگره
توهمات و انتظارات اپ:   تحرک سیاسی و بیم و امیدهای اپوزیسیون
از ساختمان پلاسکو تا:   هفته پیش یک برج ساختمانی فقیر نشین در
کارگران آق دره و مدا:   آق دره جایی است که نامش با استخراج طل
تشدید بحران در خاورم:   اوضاع خاورمیانه در متن جنگ و ادامه کش
ارتش گرسنگی راه میرو:   آق دره به تنهائی ادعانامه کارگری علیه
از خاتون آباد تا آق :   روزهای اول بهمن ١٣٨٢ بود كه حدود دویس
نشریه کمونیست هفتگی :   کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست
در باره انتخابات انگ:   کمونیست هفتگی: ناظران نتایج انتخابات
تفاوتهاى کمونيسم منص:   حضار محترم، رفقاى گرامى! حضورتان را
تروريسم اسلامى! منص:   موجى از آدمکشى هاى اسلامى، خاورميانه
نشریه کمونیست هفتکی :   کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست
مروری بر بخشی از گفت:   ابراهیم علیزاده طی مصاحبه ای با رادیو
هر نوع عمل تروریستی :   چه ترورهای دولتی ، گروهی و سازمانی و
جمهوری اسلامی بعد از:   کمونیست هفتگی: ارزیابی حزب حکمتیست از
خطراصلاح طلب و اصول :    در صد ساله اخیر تاریخ معاصر ایران به

نشریه کمونیست هفتگی شماره388منتشر شد

Featured نشریه کمونیست هفتگی شماره388منتشر شد

 

کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست است

سردبیر این دوره نشریه کمونیست هفتگی سیاوش دانشور است

برای دریافت این شماره نشریه کمونیست هفتگی ،لطفا بر روی کلمه دانلود در زیر این جمله کلیک کنید