»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

جرم "نژاد" نمى شناسد - سيف خدايارى

جرائم اجتماعى از قبيل قتل، تجاوز، آزار جنسى، دزدى و غیره هر روز گسترش می یابد. همینطور آمارها از افزايش مصرف مواد مخدر و روان گردانها و الکل سخن میگوید و این معضلات بدرجات مختلف امروز به بخش لاينفك و تهديد كننده جوامع مختلف و بويژه جوامع پيشرفته سرمايه دارى تبديل شده است. هر روز اخبارى در رابطه با افزايش جرائم اجتماعى منتشر مى شود كه تجاوز و باندهاى تجاوز گروهى بخشى از اين جرائم هستند.

ماه قبل توجه افكار عمومى شهر نيوكاسل انگلستان به كشف يك باند تجاوز گروهى جلب شد. دستگيرى و محاكمه هجده نفر از اعضاى اين باند موضوع مورد بحث در اين شهر و نيز در كشور انگليس و رسانه ها بود. خشم و نفرت از اين پديده قابل درك بود. با توجه به اينكه بيشتر اعضاى اين باند "خارجى ها" بودند، فضايى براى خارجى ستيزى و نژادپرستى نيز فراهم شد. گروههاى نژادپرست و فاشيست تلاش مى كردند كه از اين جنايت به عنوان خوراك تبليغى استفاده كرده و آن را "توطئه مسلمانان عليه زنان سفيد" ناميدند. مدير سابق روابط عمومى دادگاههاى انگلستان نيز ادعا كرده بود كه "آزار جنسى زنان سفيد توسط مردان عمدتاً آسيايى جنايتى عميقاً نژادپرستانه است". چنين اظهارات و مواضعى بدون ترديد به افزايش نفرت قومى و نژادپرستى كمك مى كند. 

هفته جارى (هفته اول سپتامبر) دادگاه و محاكمه اين متجاوزان پايان يافت. دادگاه ضمن محكوم كردن مجرمان - رئيس باند به ٢٩ سال حبس و بقيه به تناسب جرم- اعلام كرد كه دختران و زنان جوان نيوكاسل به خاطر مذهب يا نژاد انتخاب نشده اند، بلكه به خاطر سن پايين، تأثيرپذيرى عاطفى، ساده لوحى و آسيب پذير بودن قربانى آزار جنسى و تجاوز شده اند. 

آسيب پذير بودن محورى ترين مسأله مورد بحث در اين پرونده است. مصرف الكل، مواد مخدر و فقر مالى در كانون اين آسيب پذيرى قرار دارد. تعدادى از قربانيان بى سرپناه بوده و بقيه در دام الكل و مواد مخدر شکار شده اند. آسيب پذيرى در بعد كلى تر انعكاس افزايش فقر، بيكارى، كاهش خدمات اجتماعى و بى افقى توده هاى ميليونى محروم جامعه هستند كه قربانى مضاعف تهاجم سرمايه دارى هار به معيشت و زيست اجتماعى اند. دادگاه اعلام كرد كه در تحقيقات پليس نيوكاسل دستكم ٧٠٠ مورد از استثمار جنسى يعنى به فحشا كشاندن زنان و دختران وجود دارد. ترديدى نيست كه پشت هر استثمار جنسى و تن فروشی فقر خوابيده است. خوشبختانه عليرغم فشار گروههاى نژادپرست، دادگاهها تسليم نشده اند و دستورالعمل نهايى رئيس دادگاه در برخورد با مجرمان اين گونه خلاصه شده است: ما اهميتى برای پيشينه [نژادى] افراد مجرم قائل نمى شويم. مجرمان را كشف، دستگير و پشت ميله ها مى فرستيم.

بحران انسانى موجود در غرب بخشاً انعكاس سياستهاى اقتصادی تاچريسم و بورژوازى است كه با تقديس فرد و بازار و رقابت به عنوان مكانيسم پيشبرد سرمايه دارى، امر و نیاز مشترک و اجتماعى را به حاشيه راندند. ظهور داعش - به عنوان مخوف ترين پديده قرن بيست و يكم- و نيز عروج فاشيسم و نژادپرستى تنها نمونه هايى از انحطاط جوامع سرمايه دارى هستند. بشريت آزاديخواه نبايد تسليم اين وضعيت شود. نفرت قومى و مذهبى را بايد در نطفه خفه كرد. *