»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو
سرنگونی یا براندازی؟:  وجه تسمیۀ "براندازی" چیست؟ براندازی لغت
"نه" به سرکوب کارگرا: چرا باید محیط های کار و کارخانه ها امنیت
ما کارگران باید با و:  بە پایان سال ٩٦ نزدیک میشویم، بە رسم هر
در سالروز قیام ٢٢ به:  اینروزها سران و کاربدستان قدیم و جدید ج
عفرين و معناى واقعى : مدت دو هفته است بشريت معاصر از دريچه نگا
سیاست گارد آزادی چه: مصاحبه اکتبربا عبدالله دارابی در مورد گا

اعتراض آزادیخواهان علیه حضور نمایندگان رژیم ترور و توحش اسلامی در اروپا

Featured اعتراض آزادیخواهان علیه حضور نمایندگان رژیم ترور و توحش اسلامی در اروپادو هفته گذشته شهرهای مختلف اروپا صحنه تظاهرات کمونیست ها و آزادیخواهان  برعلیه جمهوری اسلامی بود. روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه مه در اعتراض به حضور ماموران رژیم اسلامی ایران در شهر گوتنبرگ سوئد، تحت نام عوامفریبانه "خدمات کنسولی" به مردم، حرکت اعتراضی گسترده ای توسط تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست، احزاب و سازمانهای سیاسی و آزادیخواهان ایرانی مقیم این شهر برگزار گردید. این حرکت اعتراضی به مدت دو روز در مقابل حضور این ماموران ادامه داشت. در این دو روز سخنرانان و تظاهرات کنندگان به افشای جنایات جمهوری اسلامی پرداخنتد. شعارهای "مزدور برو گمشو" و "گوتنبرگ جای تو نیست" و "مرگ بر جمهوری اسلامی" تمام منطقه محل گردهمایی را فرا گرفته بود. معترضین نمایش خیابانی از نحوه محاکمات رژیم و طرز شلاق زدن جوانان را اجرا و قوانین ضد انسانی رژیم را افشا کردند.

روز ٣١ مە فعالین حزب حکمتیست تشکیلات فنلاند، همراه با چند جریان اپوزیسون ایرانی و کردستان و دیگر آزادیخواهان مقیم فنلاند بطور مشترک تظاهراتی را عیلە حضور ظریف وزیر امور خارجە رژیم اسلامی و میزبانی دولت فنلاند از او را سازمان دادند. این تظاهرات با شرکت جمع وسیعی و با در دست داشتن شعارهایی در محکوم کردن جنایتهای رژیم اسلامی، ابتدا در مقابل هتل محل اقامت ظریف و همراهانش با شعار های "مرگ بر جمهوری اسلامی!" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد!"، "رژیم اسلامی تروریست است!" بە زبانهای فارسی و فنلاندی بە تمامی اطاقهای هتل میرسید و ظریف، همراهانش مانند موش بە لانە خزیدە بودند. در محل تجمع بیانیە و قطعنامە تظاهرکنندگان بە زبانهای فنلاندی، کردی و فارسی قرائت گردید و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بە تصویب شرکت کنندگان رسید. در حین آکسیون کایا هاماری فعال حزب حکمتیست تلاش نمود قطعنامە تظاهر کنندگان را با هدف تف کردن بە صورت ظریف بە داخل هتل ببرد کە با مانع پلیس روبرو گردید. برای ادامە اعتراض بە دعوت دولت فنلاند از این نماینده فاشیزم اسلامی سرمایەداران از محل تجمع بە طرف وزارت امور خارجە فنلاند با حمل پلاکارد و سردادن شعارهائی در محکومیت جنایت در ایران راهپیمائی کردند و با تجمع در مقابل وزارت امور خارجە فنلاند شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی بە زبانهای فنلاندی و فارسی سردادند. در این تظاهرات رضا کمانگر بنمایندگی از حزب حکمتیست سخنرانی کرد. وی در سخنانش به جنایتهای رژیم اسلامی کە مشغول سرکوب و شکنجە و اعدام است، بە اعتراضات حق طلبانە جنبشهای اجتماعی آزادیخواهانە و برابری طلبانە، بە وضعیت زندانیان سیاسی ازجملە جعفر عظیم زادە و محمد صدیق کبودوند کە هم اکنون در اعتصاب غذا هستند اشارە کرد و خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط آنان گردید. در ادامە تاکید کرد دولت ظریف کارگران را بجرم حق طلبی زندان و شلاق میزند، جوانان را بجرم شادی کردن شلاق میزنند و میخواهند در اروپا هم ژست دیپلمات بگیرند. در پایان گفت جمهوری اسلامی بدلیل جنایتش علیە بشریت فاقد مشروعیت سیاسی اجتماعی است مردم ایران این رژیم را نمیخواهند، معاملە دولتهای اروپایی ازجملە دولت فنلاند را محکوم میکنیم! در ادامە محمد کلهری از حزب کمونیست ایران، شنە رضابی و شوانە رضگەای از طرف احزاب دمکرات کردستان سخنانی در محکومیت جنایت رژیم اسلامی ایراد کردند. تظاهرات ساعت ١٤ با تصویب قطعنامە پایانی در محکوم کردن رژیم اسلامی پایان یافت.

روز اول ژوئن ۲۰۱۶ هم با وارد شدن همین هیئت ایرانی به استکهلم سوئد، تظاهرات وسیع ایرانیان در مقابل پارلمان سوئد برگزار گردید. تشکیلات استکهلم حزب حکمتیست و جریانات و فعالین چپ با سازماندهی و شرکت فعال خود و با حمل دهها پلاکارد و بنر حضور قدرتمند مخالفین جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند و دولت میزبان سوئد و فرستادگان رژیم جنایتکار اسلامی را رسوا کردند. مشروح گزارش این تجمع و تظاهرات همزمان بطور زنده در تلویزیون پرتو توسط فعالین حزب پخش گردید.

تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست بار دیگر اعلام می کند، ما نخواهیم گذاشت خارج از کشور جولانگاه ایادی رژیم و فرستادگان جنایتکارش بشود. هر کجا سر و کله نامبارکشان پیدا شود با تعرض ما و ایرانیان آزاده مقیم خارج روبرو خواهند شد. ما نخواهیم گذاشت آب خوشی از گلویشان پائین برود. همزمان ما تلاش خواهیم کرد صدای رسای طبقه کارگر، زنان تحت حاکمیت رژیم آپارتاید جنسی، جوانان محروم از شادی و آزادی و کلیه آزادیخواهان و سرنگونی طلبانی باشیم که برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی روز شماری می کنند. تلاش می کنیم چشم و گوش طبقه کارگر و مردم متمدن اروپا و غرب را به جنایات سرکوبگری های رژیم ایران وا کنیم و پشتیبانی شان را از اعتراضات و اعتصابات داخل و خارج جلب کنیم.

ما در مقابل دولتهای غربی که در این مقطع زمانی بدلیل بحرانهای اقتصادی و بعد از توافق با جمهوری اسلامی برسر مسائل هسته ای (برجام) به طمع دسترسی به منابع طبیعی و نیروی کار ارزان در ایران حاضرند به هر مردابی سر بکشند و از هر گندابی بنوشند، اعلام خواهیم کرد شرم و رسوایی برازنده وجوتان. ظریف و هیئت همراهش نماینده مردم ایران نیستند نماینده حاکمیتی سرکوبگر، جنایتکار و وحشی که فعالین کارگری را دستگیر و زندانی میکند، کارگر معترض به حکم اخراج از طرف کارفرما را شلاق می زند و احکام قرون وسطایی را به مردم ایران تحمیل کرده است.
 
تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست تمام تلاش های خود را برای افشای هرچه بیشتر جنایات جمهوری اسلامی و هم پیمانان خارجیش به کار خواهد برد.

مرگ بر جمهوری اسلامی

تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست
۲ ژوئن ۲۰۱۶