»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو
سرنگونی یا براندازی؟:  وجه تسمیۀ "براندازی" چیست؟ براندازی لغت
"نه" به سرکوب کارگرا: چرا باید محیط های کار و کارخانه ها امنیت
ما کارگران باید با و:  بە پایان سال ٩٦ نزدیک میشویم، بە رسم هر
در سالروز قیام ٢٢ به:  اینروزها سران و کاربدستان قدیم و جدید ج
عفرين و معناى واقعى : مدت دو هفته است بشريت معاصر از دريچه نگا
سیاست گارد آزادی چه: مصاحبه اکتبربا عبدالله دارابی در مورد گا

"نه" به سرکوب کارگران "نه" به امنیتی کردن کارخانه ها! گروه اتحاد باز نشستگان

چرا باید محیط های کار و کارخانه ها امنیتی شوند؟ آیا این تنها پاسخ به درخواست حقوق و دستمزد کارگران زحمتکش است!؟

به دنبال تجمعات اعتراضی و اعتصابات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه که فقط خواهان دریافت حقوق های معوقه خود بودند، شاهد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به کارخانه و سرکوب و دستگیری کارگران معترض هستیم، و با توجه به این که کارفرمایان در مقابل مشکلات فراوان در سطح جامعه از جمله بیکاری، عدم پرداخت حقوق کارگران و سایر مزدبگیران ازخود سلب مسئولیت می کنند، بنابراین با امنیتی کردن فضای کارخانه این پیام مهم و اساسی را می توان دریافت که: کارگران و زحمتکشان به همراه خانواده هایشان، اگر از تمام امکانات زندگی هم محروم بوده و یا حتی از گرسنگی تلف شوند حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت، زیرا که دولت و وزارت کار فقط در پی حفظ منافع فرادستان و کارفرمایان و سرمایه داران می باشند.

به همین دلیل ما صراحتا اعلام می داریم که:

۱- نیروهای امنیتی و انتظامی باید در اسرع وقت کارخانه را ترک نمایند.
۲- آزادی بدون قید و شرط همگی کارگران بازداشتی بدون هرگونه تعهد و وثیقه.
۳- پرداخت به موقع حقوق کارگران و معوقات آنها.

"گروه اتحاد باز نشستگان"
۹۶/۱۱/۱۸